दिनको समयमा रासायनिक प्लान्ट

कारखाना भ्रमण

सल्फर कालो कारखाना
कपडा रङ कारखाना
कपडा रङ बनाउने कारखाना
कपडा कारखाना